Aquesta obra es troba a barcelona i consisteix en la rehabilitació d'una façana mitjançant repicat total de l'arrebossat de façana, reparació de cornisa amb morter de calç hidràulic, després es revestirà amb trencaaigües ceramic.També s'està realitzant una neteja mitjançant la projecció d'abrasiu a baixa pressió ( tipus silicat d'alumini) de la pedra de emmarcat de balconeres, finestres i lloses de balcons.