Els treballs al cementiri de Montjuïc consisteixen en:

Sanejar, Repicar i netejar bé les parts del parament en mal estat. Regar amb abundant aigua per començar a activar la sortida de les sals.

Recrescut de la boca de nínxol mitjançant el emparchado amb rajola ratllada presa amb morter de calç hidràulica, quedant preparada per rebre l'acabat de morter de calç.

Arrebossar amb morter de calç hidràulica Orientativament, el gruix de la capa d'arrebossat serà d'entre 1 i 2 cm., Sempre depenent de l'estat del parament i de la solució que es vulgui adoptar.

PARET SOBRE DELS NÍNXOLS

Enderroc de paret. Repicat de l'arrebossat existent estucat amb morter de calç (2 capes)

DINTELLS DE NÍNXOLS

Repicat de les llindes, i arrebossat amb morter de calç tenyida de les llindes i per últim col·locació d'elements decoratius.