FINANÇAMENT D'OBRES


OFERIM FINANÇAMENT D'OBRES A TRAVÉS DE RYCMAR SPEED BUILDING

Rycmar Speed Building S.L. manté acords de col·laboració i gestiona
el finançament de llarga durada. en condicions molt avantatjoses per als nostres clients

 

 

 

RESTAURACIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Som especialistes en la restauració de patrimoni arquitectònic catalogat de màxim nivell.

   VEURE EXEMPLES  

 

REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

Amb la rehabilitació d'un edifici es realitza una adequació estructural i funcional de la vivenda. No només es garantitza la seguretat a l'estructura, també es proporciona a l'edifici estanqueitat davant la pluja i la humitat, aïllament tèrmic, xarxes generals d'aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.

A la reforma de vivendes s'inclou serveis com la rehabilitació de vestibuls, patis de llums, cobertes, escales, façanes, etc, com en els exemples assenyalats.

   VEURE EXEMPLES  

 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Amb la rehabilitació de la façana no només millorem l’efecte visual de l’edifici, sinó que a més solucionem problemes de despreniment d’arrebossats, de pedra, de balcons i totes les parts de l’edifici a les quals es pot accedir des de la mateixa façana.

Rycmar SPEED BUILDING S.L té una àmplia experiència en la rehabilitació de façanes d’estils diversos, com les façanes de pedra natural, esgrafiades o estucades, entre altres estils.

   VEURE EXEMPLES  

 

REFORMES DE LOCALS

Desenrunaments, enderrocs, excavacions, desaigües, paviments, instal·lacions, fusteria -tant d'alumini com de fusta-, i en general totes les tasques necessaries perquè el centre quedi en perfectes condicions per desenvolupar la seva activitat.


   VEURE EXEMPLES  

 

 

REFORÇOS ESTRUCTURALS

Realitzem reforços estructurals forjats amb sistemes homologats amb el Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT).
Utilitzem diferents sistemes de rehabilitació de forjats de la casa Mecanoviga, Herms o Noubau.


IIMPERMEABILITZACIÓ / AÏLLAMENT DE COBERTES

Les cobertes no només són elements que protegeixen contra els agents climàtics o garanteixen la privacitat dels inquilins d’un edifici, sinó que també hem de considerar-les un element estructural que suporta el seu pes a més de les sobrecàrregues que hi actuen a sobre; ja sigui per l’ús, el vent, la neu, les vibracions del carrer, sismes, etc. traslladant aquests esforços a tots els elements residents de l’edifici.

La impermeabilització de les cobertes té una durabilitat limitada, de manera que hi haurà un moment en què començarà a fallar. Aleshores, la seva rehabilitació serà imprescindible.
Els sistemes que s’utilitzen per rehabilitar cobertes són diversos, depenent de la funció i tipologia de a coberta.


ELIMINACIÓ D'HUMITATS

Detectada una humitat, es fa una anàlisi previ per determinar la seva procedència i així poder determinar quin serà el tractament més apropiat.

Les humitats poden aparèixer per diverses causes.
És important un bon aïllament tèrmic i evitar els ponts tèrmics i, per tant, la condensació.La humitat pot ser a causa de la capilaritat, que consisteix en aquella humitat produïda per l'ascensió capilar de l'aigua que es transmet a través de la porositat dels materials. També pot ser deguda a la filtració, i en aquest cas un dels mètodes per acabar amb el problema és augmentar el coeficient de conductivitat tèrmica del conjunt.
Un error en la coberta, així com la ruptura de la tela asfàltica, o la ruptura d'un baixant o una canalització a pressió també poden ser els causants de la humitat.
Degut a la diversitat de causes, és molt important, per tant, un perfecte estudi previ per acabar amb el problema d'arrel.


SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS

Quan es realitza una rehabilitació en obres de certa antiguitat, normalment una de les tasques consisteix en la substitució de les baixants de fibrociment pels de PVC.

Complint amb la normativa –que prohibeix el llançament de residus de fibrociment als contenidors normals-, els residus s’envien a una empresa especialitzada que desmunta els baixants i els envien a abocadors especials.

L’aluminosi és una patologia de formigó que apareix sobretot en les bigues dels forjats dels edificis. El formigó perd les seves propietats fent-se menys resistent i més porós, deixant de complir la seva funció correctament. Aquest problema es troba, sobretot, en ciments aluminosos, que es van utilitzar a Espanya entre el 1950 i 1977, en ple auge de la construcció ja que forjava més ràpidament que els ciments tradicionals.   

El risc de patir aluminosi augmenta amb la humitat ambiental. És per això que a Barcelona –per la seva proximitat al mar-, s’observen més casos.

Es pot preveure aluminosi amb suficient antelació per portar a terme accions de reforç abans de la seva destrucció, per exemple, quan es detecten esquerdes.

Rycmar s'encarrega tant de detectar el problema com de donar-li un bon tractament. Aquest consisteix en la substitució funcional de la vella biga o l'eliminació de la zona afectada intentant enllaçar amb les zones en bon estat. Es fa una neteja fins que s'eliminen totalment els residus i s'inclou una malla de fibra de vidre perquè actuiï com a armadura. Després es torna a executar l'arrebossat.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRA

AGILITAT, EFICÀCIA I ESTALVI DE COSTOS

A Rycmar l’ajudem a agilitzar els tràmits front els organismes pertinents, ja que els nostres tècnics estan en constant contacte amb els Departaments d’Obres dels diferents Districtes de Barcelona; per la qual cosa vostè pot abordar les seves obres sense complicacions innecessàries i en la major brevetat possible. Això es nota en la menor quantitat de diners que els nostres clients han d’abonar per aquest concepte així com en la reducció de l’import de les taxes, ja que ajustem els pressupostos al que és estrictament necessari.

Ens encarreguem de tot el procés, des de la redacció del Projecte Tècnic i l’Estudi de Seguretat i Salut –tot això visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics de Barcelona-, a la presentació de tota la documentació necessària al Departament d’Obres corresponent. 

També duem a terme la posterior recollida de la Llicència i el seguiment del projecte, aportant si fos necessari, la documentació addicional que el Tècnic del Districte ens pogués reclamar. Així mateix, quan el tipus d’obra es susceptible de rebre ajudes per part de l’Ajuntament, ens encarreguem de la seva tramitació.

No dubti en consultar-nos.

    VEURE EXEMPLES